Regulamin

 

 

 

I. Postanowienia podstawowe

1. Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „warunkami handlowymi”) zostały wydane zgodnie z § 1751 i nast. Ustawa nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny (dalej „Kodeks cywilny”)

Oldřich Kopecký

 IČO: 71276742

fitkompany@gmail.com

775 054 870

  

 

(zwany dalej „sklepem internetowym sprzedawcy”)

2. Niniejsze warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki sprzedawcy i osoby fizycznej, która zawiera umowę kupna poza swoją firmą jako konsument lub w ramach swojej działalności (zwanej dalej „kupującym”) za pośrednictwem interfejsu sieciowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej w Internecie. adres…. . (zwany dalej „sklepem internetowym”).

3. Postanowienia warunków handlowych są integralną częścią umowy kupna. Odmienne postanowienia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków.

4. Niniejsze warunki handlowe i umowa kupna są zawarte w języku czeskim.

 

II. Informacje o towarach i cenach

1. Informacje o towarze, w tym ceny poszczególnych towarów oraz ich główne właściwości podane są przy poszczególnych towarach w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów są podane wraz z podatkiem od wartości dodanej, wszystkimi opłatami i kosztami zwrotu towarów, jeśli ze względu na swój charakter nie można ich zwrócić zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów obowiązują tak długo, jak długo są wyświetlane w sklepie internetowym. Przepis ten nie wyklucza zawarcia umowy kupna na indywidualnie ustalonych warunkach.

2. Wszelkie prezentacje towarów zamieszczone w katalogu sklepu internetowego mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w odniesieniu do tych towarów.

3. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru są publikowane w sklepie internetowym. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w sklepie internetowym obowiązują tylko w przypadku, gdy towar jest dostarczany na terytorium Republiki Czeskiej.

4. Ewentualnych rabatów od ceny zakupu towaru nie można łączyć, chyba że sprzedawca uzgodni z kupującym inaczej.

 

III. Zamówienie i zawarcie umowy kupna

1. Koszty poniesione przez kupującego w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam kupujący. Koszty te nie odbiegają od stawki podstawowej.

2. Kupujący zamawia towar w następujący sposób:

poprzez swoje konto klienta, jeśli wcześniej zarejestrował się w sklepie internetowym,

wypełniając formularz zamówienia bez rejestracji.  

3. Kupujący składając zamówienie dokonuje wyboru towaru, ilości sztuk towaru, sposobu płatności oraz dostawy.

4. Przed wysłaniem zamówienia Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które podał w zamówieniu. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk Kontynuuj. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych informacji w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie przez kupującego, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.

5. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedawca prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez kupującego podczas składania zamówienia. To potwierdzenie jest automatyczne i nie jest traktowane jako umowa. Do potwierdzenia załączone są aktualne warunki handlowe sprzedawcy. Umowa kupna zostaje zawarta dopiero po przyjęciu zamówienia przez sprzedającego. Powiadomienie o otrzymaniu zamówienia jest dostarczane na adres e-mail kupującego. / Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedawca prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail, który kupujący podał przy składaniu zamówienia. Potwierdzenie to uważa się za zawarcie umowy. Do potwierdzenia załączone są aktualne warunki handlowe sprzedawcy. Umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie zamówienia przez sprzedającego na adres e-mail kupującego.

6. W przypadku, gdy sprzedawca nie może spełnić któregokolwiek z wymagań określonych w zamówieniu, prześle zmienioną ofertę na adres e-mail kupującego. Zmienioną ofertę uważa się za nowy projekt umowy kupna, w takim przypadku umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie przez kupującego przyjęcia tej oferty sprzedającemu na jego adres e-mail podany w niniejszym regulaminie.

7. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sprzedającego są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie, dopóki nie otrzyma powiadomienia o otrzymaniu zamówienia przez sprzedającego. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie na numer telefonu lub adres e-mail sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie.

8. W przypadku wystąpienia oczywistego błędu technicznego po stronie sprzedającego przy podawaniu ceny towaru w sklepie internetowym lub podczas składania zamówienia, sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia kupującemu towaru za oczywiście nieprawidłową cenę, nawet jeśli kupującemu przesłano automatyczne potwierdzenie otrzymanie zamówienia zgodnie z niniejszymi warunkami. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki informuje kupującego o błędzie i przesyła zmienioną ofertę kupującemu na jego adres e-mail. Zmieniona oferta jest traktowana jako nowy projekt umowy kupna iw takim przypadku umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie przyjęcia przez kupującego na adres e-mail sprzedawcy.

 

IV. Konto klienta

1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej w sklepie internetowym, kupujący może uzyskać dostęp do swojego konta klienta. Kupujący może zamawiać towary ze swojego konta klienta. Kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji.

2. Podczas rejestracji na koncie klienta oraz przy zamawianiu towaru kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą wszystkich danych. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane podane przez kupującego w koncie klienta oraz podczas składania zamówienia sprzedawca uważa za prawidłowe.

3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego konta klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie konta klienta przez osoby trzecie.

4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta klienta osobom trzecim.

5. Sprzedawca może usunąć konto użytkownika, w szczególności jeśli kupujący nie korzysta już ze swojego konta użytkownika lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna lub niniejszych warunków.

6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może być niedostępne przez całą dobę, w szczególności w zakresie niezbędnej konserwacji sprzętu komputerowego i oprogramowania Sprzedawcy, lub. niezbędna konserwacja sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

 

V.  Warunki płatności i dostawa towaru

1. Cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach umowy kupna kupujący może zapłacić w następujący sposób:

przelew na rachunek bankowy sprzedającego  2201512933 /2010

bezgotówkowa karta płatnicza,

przelew bezgotówkowy na konto sprzedawcy za pośrednictwem bramki płatniczej ”,

za pobraniem przy odbiorze towaru,

gotówką lub kartą kredytową do odbioru osobistego w placówce,

gotówką lub kartą kredytową w celu osobistego odbioru przesyłek… ... 

2. Wraz z ceną kupna kupujący zobowiązany jest do zwrotu sprzedającemu kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile poniżej wyraźnie nie określono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

3. W przypadku płatności gotówką cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena kupna płatna jest w ciągu 7 dni od zawarcia umowy kupna.

4. W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatniczej kupujący postępuje zgodnie z instrukcjami odpowiedniego dostawcy płatności elektronicznych. [S16] 

5. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym sprzedawcy.

6. Sprzedający nie wymaga od kupującego zaliczki ani innej podobnej płatności. Zapłata ceny zakupu przed wysłaniem towaru nie stanowi zadatku.

7. Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia kupującemu paragonu. Jednocześnie zobowiązany jest zarejestrować otrzymane przychody u administratora podatkowego w trybie on-line, w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

8. Towar jest dostarczany kupującemu:

na adres wskazany przez kupującego w zamówieniu

listem przewozowym na adres stacji paliw wskazany przez kupującego,

odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy

9.  Wyboru sposobu dostawy dokonuje się podczas zamawiania towaru.

10. Koszty dostawy towaru w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru określone są w zamówieniu Kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego. W przypadku, gdy rodzaj transportu jest umawiany na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.

11. Jeżeli zgodnie z umową kupna sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru w miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru w momencie dostawy. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczanie towaru lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do pokrycia odpowiednio kosztów związanych z powtórną dostawą towaru. koszty związane z inną metodą dostawy.

12. Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru, aw przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione wejście do przesyłki, kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika.

13. Sprzedawca wystawi kupującemu dokument podatkowy - fakturę. Dokument podatkowy wysyłany jest na adres e-mail kupującego. / Dokument podatkowy jest dołączany do dostarczonego towaru.

14. Kupujący nabywa własność towaru poprzez zapłacenie pełnej ceny zakupu wraz z kosztami dostawy, ale w pierwszej kolejności poprzez przejęcie towaru. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na kupującego z chwilą odbioru towaru lub z chwilą, gdy kupujący był zobowiązany do odebrania towaru, ale nie uczynił tego z naruszeniem umowy kupna-sprzedaży.

 

VI. Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, który zawarł umowę kupna poza swoim przedsiębiorstwem jako konsument, ma prawo odstąpić od umowy kupna.

2. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni

od daty odbioru towaru,

od dnia odebrania ostatniej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części

od dnia odebrania pierwszej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest regularne powtarzanie dostawy towaru.

3. Kupujący nie może między innymi odstąpić od umowy kupna:

świadczenia usług, jeżeli zostały wykonane za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy,

o dostawę towarów lub świadczenie usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnie od woli sprzedawcy i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy,

o dostawę napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po upływie trzydziestu dni i których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli sprzedawcy,

przy dostawie towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby,

dostawy towarów łatwo psujących się, a także towarów, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami po dostawie,

dostarczenie towaru w zamkniętym opakowaniu, którego kupujący wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie ma możliwości zwrotu,

dostawę nagrania audio lub wideo lub programu komputerowego, jeżeli pękło ich oryginalne opakowanie,

dostawa gazet, periodyków lub czasopism,

o dostarczenie treści cyfrowych, jeżeli nie zostały dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy,

w innych przypadkach określonych w § 1837 Kodeksu Cywilnego.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, kupujący musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać ze standardowego formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez sprzedawcę. Odstąpienie od umowy kupna zostanie wysłane przez kupującego na adres e-mail lub adres dostawy sprzedawcy podany w niniejszych warunkach. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi kupującemu otrzymanie formularza.

6. Kupujący, który odstąpił od umowy, jest zobowiązany do zwrotu towaru sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedawcy. Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do sprzedawcy, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą zwykłą.

7. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, sprzedawca zwróci mu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, wszystkie środki, w tym koszty dostawy, które otrzymał od niego w ten sam sposób. Sprzedający zwróci kupującemu otrzymane środki w inny sposób tylko wtedy, gdy kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów.

8. Jeżeli kupujący wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy towaru oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca zwróci kupującemu koszty dostawy towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy towaru.

9. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący przekaże towar lub udowodni, że wysłał towar do sprzedawcy.

10. Kupujący musi zwrócić towar sprzedającemu w stanie nieuszkodzonym, nienoszonym i nieskażonym oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedającemu przysługuje prawo do jednostronnego potrącenia prawa do odszkodowania za uszkodzenie towaru z prawem kupującego do zwrotu ceny zakupu.

11. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy kupna z powodu sprzedaży towaru, niedostępności towaru lub gdy producent, importer lub dostawca towaru przerwał produkcję lub import towaru. Sprzedawca niezwłocznie informuje kupującego za pośrednictwem adresu e-mail podanego w zamówieniu i zwraca w terminie 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu od umowy kupna wszystkie środki, w tym koszty dostawy otrzymane od niego w ramach umowy, w ten sam sposób lub w sposób określony przez kupującego.

 

VII. Wadliwe prawa do wykonania

1. Sprzedający odpowiada przed kupującym za to, że towar jest wolny od wad w momencie odbioru. W szczególności sprzedawca odpowiada przed kupującym, że w chwili odbioru towaru przez kupującego:

towary mają cechy uzgodnione przez strony, a w przypadku braku umowy mają cechy opisane przez sprzedawcę lub producenta lub których kupujący oczekiwał ze względu na charakter towarów i na podstawie ich reklamy,

towar nadaje się do celu wskazanego przez sprzedawcę lub do celu, do którego towary tego rodzaju są zwykle używane,

towary odpowiadają pod względem jakości lub konstrukcji zamówionej próbce lub modelowi, jeżeli jakość lub projekt został określony zgodnie z zakontraktowaną próbką lub wzorem,

towar jest w odpowiedniej ilości, wymiarze lub wadze, a  towar spełnia wymagania przepisów prawa.

2. Sprzedawca ma obowiązki z tytułu nienależytego wykonania, co najmniej w zakresie, w jakim pozostają zobowiązania z tytułu nienależytego wykonania przez producenta. W inny sposób kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa do wady towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania.

3. W przypadku gdy sprzedany towar, jego opakowanie, instrukcje towarzyszące towarowi lub reklama zgodnie z innymi przepisami wskazują okres, w którym towar może być używany, zastosowanie mają postanowienia gwarancji jakości. Gwarantując jakość, sprzedawca zobowiązuje się, że towary będą zdatne do zwykłego użytku przez określony czas lub zachowają swoje zwykłe właściwości. Jeżeli kupujący słusznie zarzucił sprzedawcy wadę towaru, termin do wykonania uprawnień wynikających z wadliwego wykonania lub okres gwarancji nie biegnie przez okres, w którym kupujący nie może używać wadliwego towaru.

4. Postanowienia poprzedniego paragrafu Regulaminu nie dotyczą towaru sprzedanego po niższej cenie za wadę, za którą ustalono niższą cenę, zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem, towaru używanego z wadą odpowiadającą stopniowi użytkowania lub zużycia przyjęcie przez kupującego lub jeżeli wynika to z charakteru towaru. Prawo do wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli przed odebraniem towaru wiedział, że towar ma wadę lub jeżeli kupujący sam spowodował wadę.

5. W przypadku stwierdzenia wady Kupujący może zgłosić Sprzedawcy reklamację i zażądać:

wymiana na nowy towar,

naprawa towarów,

rozsądny rabat od ceny zakupu,

odstąpić od umowy.

6. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy:

jeżeli towar ma istotną wadę,

jeżeli nie może prawidłowo używać rzeczy z powodu ponownego wystąpienia wady lub usterek po naprawie,

przy większej ilości wad towaru.

7. Naruszenie umowy jest istotne, o czym strona naruszająca już wiedziała lub powinna była wiedzieć w chwili zawarcia umowy, że druga strona nie zawarłaby umowy, gdyby przewidziała naruszenie.

8. W przypadku wady, która oznacza drobne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest możliwa do usunięcia, czy nie do naprawienia), kupujący ma prawo do usunięcia wady lub rozsądnej obniżki ceny zakupu.

9. Jeżeli po naprawie wielokrotnie wystąpiła wada dająca się naprawić (zwykle trzecia reklamacja z tytułu tej samej wady lub czwarta z tytułu innych wad) lub towar ma dużą liczbę wad (zwykle co najmniej trzy wady jednocześnie), kupującemu przysługuje rabat od ceny zakupu, wymiana towar lub odstąpić od umowy.

10. Kupujący składając reklamację zobowiązany jest do poinformowania sprzedającego, jakie prawo wybrał. Zmiana wyboru bez zgody sprzedawcy jest możliwa tylko wtedy, gdy kupujący zażądał usunięcia wady, której nie można naprawić. Jeśli kupujący nie wybierze swojego prawa z istotnego naruszenia umowy w terminie, przysługują mu te same prawa, co w przypadku drobnego naruszenia umowy.

11. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, po odstąpieniu od umowy kupujący może zażądać zwrotu całej ceny zakupu.

12. Jeżeli sprzedawca udowodni, że kupujący wiedział o wadzie towaru przed odebraniem go lub sam spowodował, sprzedawca nie jest zobowiązany do spełnienia roszczenia kupującego.

13. Kupujący nie może reklamować towarów przecenionych z powodu, dla którego towar jest przeceniony.

14. Sprzedawca jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji w każdym zakładzie, w którym możliwe jest przyjęcie reklamacji lub w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedawca jest zobowiązany do wydania Kupującemu pisemnego potwierdzenia, kiedy kupujący skorzystał z przysługującego mu prawa, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji żąda kupujący, a także potwierdzenia terminu i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenia naprawy i czasu trwania lub pisemnego uzasadnienia. odrzucenie reklamacji.

15. Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik rozpatruje reklamację niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Do tego okresu nie wlicza się czasu właściwego dla rodzaju produktu lub usługi niezbędnego do profesjonalnej oceny wady. Reklamacje, w tym usunięcie wad, muszą być rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty reklamacji, chyba że sprzedawca i kupujący ustalą dłuższy termin. Na próżno upływ tego terminu jest uważany za istotne naruszenie umowy, a kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna. Za moment reklamacji uważa się moment, w którym sprzedającemu dojdzie do wyrażenia woli (skorzystania z prawa z tytułu wadliwego wykonania) kupującego.

16. Sprzedawca pisemnie informuje Kupującego o wyniku reklamacji.

17. Prawo do wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli kupujący przed odebraniem rzeczy wiedział, że rzecz ma wadę, albo jeżeli kupujący sam spowodował wadę.

18. W przypadku uzasadnionej reklamacji Kupującemu przysługuje zwrot celowo poniesionych kosztów poniesionych w związku z reklamacją. Kupujący może skorzystać z tego prawa u sprzedawcy w ciągu miesiąca od wygaśnięcia gwarancji, w przeciwnym razie sąd nie musi go udzielić.

19. Kupujący ma możliwość wyboru sposobu reklamacji.

20. Prawa i obowiązki stron umowy w zakresie praw wynikających z wadliwego wykonania są regulowane przez sekcje 1914 do 1925, sekcje 2099 do 2117 i sekcje 2161 do 2174 Kodeksu cywilnego oraz ustawę nr 634/1992 Coll. O ochronie konsumentów.

21. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady reguluje procedura reklamacyjna sprzedawcy.

 

VIII. Dostawa

1. Umawiające się Strony mogą przekazywać sobie wzajemnie wszelką pisemną korespondencję pocztą elektroniczną.

2. Kupujący dostarcza korespondencję do sprzedawcy na adres e-mail podany w niniejszych warunkach. Sprzedawca dostarcza kupującemu korespondencję na adres e-mail podany na jego koncie klienta lub w zamówieniu.

 

IX. Dane osobiste

1. Wszelkie informacje, które podajesz w ramach naszej współpracy są poufne i tak będziemy je traktować. O ile nie udzielisz nam na to pisemnej zgody, nie będziemy wykorzystywać Twoich danych w żadnym innym celu niż w celu wykonania umowy, z wyjątkiem adresu e-mail, na który można przesyłać informacje handlowe, ponieważ jest to dozwolone przez prawo, chyba że odmówisz. Informacje te mogą dotyczyć tylko podobnych lub powiązanych towarów i można je anulować w dowolnym momencie w prosty sposób (wysyłając list, e-mail lub klikając łącze w komunikacie handlowym). Adres e-mail będzie w tym celu przechowywany przez okres 3 lat od zawarcia ostatniej umowy między stronami.

2. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności TUTAJ

 

X.  Pozasądowe rozstrzyganie sporów

1. Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, IČ: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs, odpowiada za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może służyć do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym w ramach umowy kupna.

2. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów i zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22 / WE (rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich).

3. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Udzielanie zezwoleń na handel odbywa się w zakresie swoich kompetencji przez odpowiednie biuro ds. Zezwoleń handlowych. Czeska Inspekcja Handlowa w ograniczonym zakresie nadzoruje również zgodność z ustawą nr 634/1992 Dz. O ochronie konsumentów.

 

XI. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie umowy między sprzedającym a kupującym z prawem Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek ustanowiony na mocy umowy kupna zawiera element międzynarodowy, strony uzgadniają, że relacja podlega prawu Republiki Czeskiej. Nie narusza to uprawnień konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do kupującego w rozumieniu § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie prawa do serwisu internetowego sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafiki, znaków towarowych, logo oraz innych treści i elementów, należą do sprzedawcy. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub w inny sposób korzystania ze strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części bez zgody sprzedawcy.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich w sklepie internetowym lub w wyniku użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem. Korzystając ze sklepu internetowego, kupujący nie może stosować procedur, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jego działanie oraz nie może wykonywać żadnych czynności, które mogłyby pozwolić mu lub osobom trzecim na ingerencję lub korzystanie z oprogramowania lub innych komponentów składających się na sklep internetowy i korzystających ze sklepu internetowego, lub jego części lub oprogramowanie w sposób sprzeczny z jego celem lub celem.

5. Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.

6. Umowa kupna, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

7. Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedawcę. Postanowienie to nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.

8. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dołączony do regulaminu.